FAQ

Frequently asked questions

Nederlands

Hoe lang blijft de training online?


Het meest effectieve is als de training een duidelijk begin- en einddatum heeft. Binnen die tijd MOET je alle opdrachtjes doen en ben je gefocussed op de stof. Alle trainingen zijn 3 weken toegankelijk. Je kan dus in je eigen tijd alle stof tot je nemen. Gemiddeld ben je in totaal 20 minuten per dag kwijt aan de opdrachten en kan je de training in ongeveer 7 á 8 dagen afronden.
Waar kan ik de trainingen vinden?


Alle trainingen vinden plaats op Instagram. Na het kopen van een ticket ontvang je een e-mail met instructies, waarin wordt aangegeven bij welk Instagram-account je je moet aanmelden en een volgverzoek moet indienen.
Kan ik ook later beginnen?


Ja, dat kan. In de periode dat de training online is, heb je de mogelijkheid om toe te treden. Alle video's en stories worden opgenomen en zijn daar terug te vinden. Op welk moment je ook instapt, je betaalt het totale bedrag.
Is er online lesmateriaal?


Bij alle trainingen ontvang je een e-actionbook met daarin verschillende opdrachten en extra uitleg. Deze ontvang je in een aparte email met de laatste informatie over de training. Bij de training #momyouareokay ontvang je ook het e-book "No Guts No Glory, mijn leven begon bij 30" en een ouderschapsplan dat jezelf met je ex-partner kan invullen.
Heb ik naast een Instagram-account nog meer nodig?


1. Het is belangrijk dat je een leeg notitieboekje hebt. Hierin kan je de opdrachten doen en het gebruiken als dagboekje. Een nieuw boekje aanschaffen wordt aangeraden, zodat je een frisse start kan maken (geen must). 2. Oordopjes zijn handig voor de meditaties en video's die voorbij komen. 3. Stiften, papierlijm en (grote) vellen papier (te koop bij de Ikea, Action, Flying Tiger, Hema, etc) zijn handig om te hebben bij sommige opdrachten om je nog extra uit te leven. Maar het kan ook in je notitieboekje.
Hoe kan ik betalen?


Je kan betalen met creditcard en iDeal. In termijnen betalen is helaas niet mogelijk.
De training is toch niks voor mij. Kan ik mijn geld terugkrijgen?


Ja, dat kan! Twee dingen die wij van je verwachten alvorens wij het geld (binnen 14 dagen) terug zullen storten: 1. Voor de eindtermijn geef je aan dat je niet tevreden bent met de training en waarom je niet tevreden bent (onderbouwing). 2. Dat je alle opdrachten van de training hebt gedaan, zodat we ze eventueel kunnen inzien. Voor wat betreft de persoonlijke coaching; hier is geen geld voor terug te vragen na de sessie. Afzeggen moet minimaal 24uur voor aanvang van de coachingssessie (intake is gratis). Mocht er afgezegd worden binnen 24uur voor aanvang, dan wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.
Persoonlijke coaching, hoe werkt dat?


Mocht je interesse hebben in persoonlijke coaching van mij, dan kan je contact opnemen met mij via joyce@joyconcepts of via het contactformulier op deze site. Laat je naam, telefoonnummer en vraag achter en ik neem (zsm, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen) contact met je op om kennis te maken (intake) en te kijken of ik de juiste coach voor je ben. De coaching vindt plaats via Zoom, online dus. Fysiek afspreken is dus niet mogelijk. Mocht ik de juiste coach voor je zijn, dan maken we in een aparte afspraak samen een plan van aanpak, passend bij je hulpvraag. Restitutie van de persoonlijke coaching sessie; hier is geen geld voor terug te vragen na de sessie. Afzeggen moet minimaal 24uur voor aanvang van de coachingsessie (intake is gratis). Mocht er afgezegd worden binnen 24uur voor aanvang, dan wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.
Worden de trainingen en coaching-sessies vergoed door de zorgverzekeraar?


Nee, helaas niet. De coaching die ik verzorg op basis van de (internationale) opleidingen die ik heb gedaan, komt (nog) niet in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar.
Moet ik veel ervaring hebben met Instagram?


Nee, het werkt echt heel makkelijk en bijna iedereen heeft tegenwoordig een Instagram-account. Mocht je echt nieuw zijn bij Instagram, dan is het belangrijk dat je je registreert met een eigen account en raden we je aan een beetje te oefenen met je eigen account. Of vraag een vriend of vriendin om je te helpen opstarten. Als je eenmaal bent aangemeld, verschijnen de berichten vanzelf op je wall.

English

How long does the training stay online?


The most effective is when there is a start- and end date. Within this time you need to have completed all the exercises and been focussing on the materials. The training is open for three weeks. So you can complete the training in your own time and pace. On average you can complete one step in +/- 20 minutes. You can finish the course in 7 to 8 days if you want.
Where can I find the training?


Every training takes place on Instagram. After buying a ticket you receive an email with instructions where to register on Instagram.
Can I also start later?


Yes, that is possible! During the period that the training is online, you have the opportunity to join the account. All videos and stories are recorded and can be found there. No matter when you get in/ join, you pay the total amount.
Is there online teaching material?


You will receive an e-action book with various assignments and extra explanation. You will receive this in a separate email with the latest information about the training. With the #momyouareokay training you will also receive the e-book "No Guts No Glory, my life started at 30" and a parenting plan that you can complete with your ex-partner.
How can I pay?


You can pay with your credit card. Unfortunately, it is not possible to pay in installments.
I don't like the training? Can I get a refund?


Yes, that's possible! Two things we expect from you before we will refund the money (within 14 days):
1. Before the end period, you indicate that you are not satisfied with the training and why you are not satisfied (substantiation).
2. That you have completed all assignments of the training, so that we can view them if necessary.
With regard to personal coaching; there is no refund for this after the session. You must cancel at least 24 hours before the start of the coaching session (intake is free). If you cancel within 24 hours before the start, 50% of the hourly rate will be charged.
Personal coaching, how does that work?


If you are interested in personal coaching from me, you can contact me via joyce @ joyconcepts or via the contact form on this site. Leave your name, telephone number and question and I will contact you (asap, but at least within 5 working days) to get acquainted (intake) and see if I am the right coach for you. The coaching takes place via Zoom, so online. It is therefore not possible to meet physically. If I am the right coach for you, we will make a plan of action in a separate appointment, appropriate to your request for help.
Do I need more, next to an Instagram-account?


1. It is important that you have an empty notebook. Here you can do the assignments and use it as a diary. It is recommended to purchase a new booklet so that you can make a fresh start (not a must). 2. Earplugs are useful for the meditations and videos that pass by. 3. Markers, paper glue and (large) sheets of paper are handy to have with some assignments to give you even more fun. But it is also possible in your notebook.